واحدهای اداری و مسکونی عمیقتر شد

در این مقاله، تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران برای سال 1400 پیشبینی گردید. بعد از آن از آخری شدن جمعیت پیشنهادی، دارای استفاده از گونه لجستیک تعداد واحدهای مسکونی آیتم نیاز شهر تهران به جهت سال 1400 پیشبینی گردید. پیشبینی جمعیت سال 1400 شهر تهران براساس دسته گمپرتز هم در شکل 5 اکران دیتا شده است. همچنین، براساس محاسبات رخ گرفتهشده براساس این جور پیشبینی جمعیت سال 1400 شهر تهران مساوی 8289268 نفر برآورد شده است. در ارائه پیشبینیها هم میتوان بیشترین پیشبینی را ارائه داد، یا این که محتاطانهتر فعالیت کرد تا براساس آن سناریوهای متمایز را که میتوانند تدوین شوند، درنظر گرفت. اساسی همین وجود، شهرداری اهمیت بقیه موردها تغییر کاربری مخالف پروانه از پاراگراف تغییر‌و تحول کاربری از مسکونی به اداری که امروزه اشاعه بیشتری دارااست هم برخورد میکند. بر شالوده این گزارش ضرورت دارااست مالکان مهم شماره ملازمت که مالکان آن به جهت کد ملی انها تصویب شده است، وارد سامانه شوند. قیمت یک واحد اداری 75 متری در یک عدد از برجهای فرمانیه، 3 میلیارد و 750 میلیون تومان هست و ارزش هر مترمربع از این واحد اداری 50 میلیون تومان است، همین واحد یکی از از گرانترین واحدهای اداری بخشها شمالی محسوب میشود. به عنوان مثال برای خرید یک واحد اداری 83 متری در خیابان ظفر می بایست به جهت هر مترمربع از این واحد 25 میلیون تومان بپردازید و برهمین اساس قیمت کل همین واحد 2 میلیارد و 75 میلیون تومان میشود. اگر قصد خرید یک واحد اداری 78 متری در صادقیه را دارید، به جهت هر مترمربع از این واحد باید 14 میلیون و 500 هزار تومان و به طور تمام یک میلیارد و 131 میلیون تومان بدهید. او گفت: مشخصات مالک و ملک به جهت دریافت مالیات بایستی مشخص باشد و هر گاه این دو قسمت معلوم شود ما برگههای مالیاتی را صادر خواهیم کرد. در اصلاحیه سال قبلی مجلس به این قانون، معافیت ذکر شده لغو نشده البته به کلیه واحدهای مسکونی خالی از سکنه کلیدی هر متراژی، مالیات تعلق میگیرد؛ البته چنانچه به بازار اجاره یا خرید کردن و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد افراد از محل اجاره قیمت (مذکور در ماده ۵۳ ضابطه مالیاتهای مستقیم) خواهد شد که اهمیت ضرایب دوچندان پایینتری نسبت به مالیات بر خانههای خالی اعمال میشود و سال هاست که همین ضابطه در هم اکنون اجرا شدن است. مهم همین حالا بر پایه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ضابطه مالیاتهای مستقیم در تهران و شهرهای پهناور واحدهای مسکونی پایین ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچک املاک تحت ۲۰۰ متر از پرداخت مالیات بر اجاره ارزش معاف هستند. طبق با یافتههای طرح جامع تازه شهر تهران (1386)، از بین پیشبینیهای جمعیت انجامگرفته، پیشبینی مدلهای چندجملهای جايگاه دوم و گمپرتز و قابل قبول میباشند. سرانجام بهدست آمده از مدلهای چندجملهای مرتبه دوم و گمپرتز به علت نزدیک بودن به برآورد طرح جامع نو شهر تهران (1386) مطلوب تشخیص دیتا شد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد مسکن برج 135 لطفا از ورقه ما بخواهید.