همه چیز در مورد کنترل پروژه و انواع روشهای کنترل پروژه

متعادل سازی یا ایجاد تعادل و توازن، در فی مابین الزامات پروژه، یکی از از مهمترین کارهای مدیر پروژه است. یک پروژه ذهنی را تصور کنید: مدیر پروژه خروجی را سوای کوچکترین انحرافی از مدیریت مهندسی میخواهد. رئیس پروژهها طبق معمول در رشتههای مهندسی صنعت های و رشتههای دارای ربط حیاتی IT تحصیلکردهاند و حیاتی به کار گیری از روشها، ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه، دستیابی به هدف ها تعیینشده را محقق میکنند. مدیر میزان مرغوب بودن میگوید باید مطابق اساسی تازه ترین استانداردهای کیفی روز عالم باشد. ملاك ششم : مسوولیتها در دستیابی به هدف بایستی مشخص (Clear Responsibility) باشند . تمامی چیز باید قبل از شروع پروژه تعیین شود. و سرنوشت نوع دیگری از پروژهها هم هستند که در آنان «هزینه» مهمتر از گستره و زمانه است. اهمیت اعتنا به بحرانهای شدید آبی پیشروی کشور، نوع دوم ابرپروژهها شامل اجرای طرحهای کلان شیرینسازی آب و انتقال آن از خلیج فارس و دریای عمان به نواحی داخلی مرزو بوم و تصفیه پسابهای شهری و استعمال برای مصارف صنعتی، کشاورزی و حتی خانگی است. صنعت ساختمان نیز در تكوین و گسترش روشهایی همچون طریق مسیر بحرانی , طریق نمودار پیشنیازی , پروژه های دانشجویی جاوا استفاده از نمودار شبكهای و تسطیح منابع یاری رسانده هست . ۱- مقدار انجام هزینهها و به کارگیری از نیروی انسانی در پروسه اولیه اجرای پروژهها عموما كمتر بوده ، به مرور افزایش یافته و هنگامیكه پروژه به خاتمه نزدیك می‌گردد همین میزان سریعا كاهش مییابد . با این حال، آنان همچنین نیاز دارا هستند که هر از چندگاهی پیشرفت پروژه را اهمیت همه ذینفعان در دربین بگذارند. هر روز به تأخیر انداختن چنین پروژهای، برابر هست کلیدی از دست دادن میلیاردها تومان. اگر چه به دستور كوروش ، مهندسان و سازندگان پاسارگاد موظف بودند توضیح كار خویش و همچنین برنامه كاری روز آن گاه خود را در لوحههایی كه به اسم كارنامك مشهور بود , بنگارند اما امروزه جز اساسی تكیه بر حدسیات نمیتوان اظهارنظر قاطعی پیرامون نحوه ظریف رئیس پروژههای عظیم عهد باستان ابراز داشت ، چرا كه متاسفانه تاكنون هیچ مدرك و نشانهای دال بر چگونگی بكار بستن روشها و تكنیكهای رئیس پروژه در همین طرحها یافت نشده میباشد . • مصاحبهها می تواند به صورت جداگانه اهمیت یک ذینفع یا گفتمان گروهی اصلی حضور ذینفعان متفاوت باشد. به تیتر مثال فرض کنید میخواهیم برای خودمان یک ویلا بسازیم. اگر بها یکی از از مواد نخستین با به خاطر یک واقعه غیرمترقبه اساسی ارتقا مقطعی روبرو شود، به راحتی پروژه را متوقف کرده و ادامهی آن را تا آن گاه از رفع تبعات آن حادثه و بازگشت قیمت به محدوده گذشته به عقب میاندازیم.