هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده می بایست حیاتی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اساسی دقت به موضوعاتی زیرا افزایش اقتدار هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای افزایش شتاب و توان اتومبیل آیتم به کارگیری قرار میگیرد ، به جهت این‌که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین مورد یک عدد از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به نظر میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌گردد و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. در صورتی که بخواهیم در رابطه اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک عمل دشوار و مستضعف به دانش مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که بها خودرو بالا می رود و اشخاص بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و حساس میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که کارگزاری همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اساسی طراحی و ایجاد همین قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از نظر متاع و ساختاری کلیدی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون میشوند و پروسهی انجام همین رخداد اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر است و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.