نحوه استریل کردن سوزن در خانه – درمانکده

برای گوشی از استریل کردن، به جهت کفش از ضد عفونی نمودن و برای لباسها از تمیز نمودن (شستن) استعمال کنید. درصورتیکه میخواهیم درست و درست تمیز کنیم علی الخصوص در همین دورهی اپیدمی کروناویروس، خوبتر میباشد تفاوت میان ضد عفونی و استریل نمودن را بدانیم. بخار یا آب جوش بهترین رویه به جهت ضد عفونی نمودن سوزن گزینه به کارگیری در بیرون کردن جسم قطره ی استریل چشمی فلوکورت خارجی می باشد. اعمال می شود که برای سترون کردن شی ربه عمل می رود. این دستگاه در آزمایشگاه های پاتولوژی، آزمایشگاه های شیمی و آزمایشگاه هایی که نیاز به خشک کردن وسایل آزمایشگاهی فارغ از نیاز به اکسیده شدن و دوری از تجمع رسوب دارا‌هستند بکار می رود. برای اجسام خارجی کلیدی عمق نفوذ فراوان ممکن میباشد نیاز باشد تا مراقبت های طبابت دریافت نمائید تا از بروز عفونت جلوگیری شود. استریلیزاسیون در صورتی که به درستی انجام گیرد تمام انواع باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم های زخم زای موجود در سوزن را از دربین می برد. گونه های شیوه استریلیزاسیون در آزمایشگاه آیتم استفاده قرار می گیرد به تفسیر پایین است. از شعله فندکی استعمال کنید که مواد زائد زیادی تولید نمی کند، مانند فندک بوتان. انتهای فلزی حلقه دارای قرارگیری بر روی شعله داغ و قرمز رنگ شده و در همین شرایط تمام میکروارگانیسمهای موجود در آن از میان میروند. همین نحوه شامل استعمال از فیلترهایی اصلی ترازو منافذ بسیاری کوچکی میباشد که از عبور تمام میکروارگانیسمها خودداری میکند. این دستگاه مجهز به شیر تخلیه آب، در دست گرفتن سطح آب، آبنمای مرحله آب، حیاتی المنت تمام استیل است. گازهای همگانی برای استریل کردن ترکیبی از اتیلن اکسید و دی اکسید کربن است. الکل ضدعفونی کننده تنها به جهت استریل سازی سوزنی کافی هست که قرار میباشد برای بیرون نمودن اجسام خارجی از بخش های سطحی پوست مورد استعمال قرار گیرد. استریل سازی سوزن کلیدی آتش منجر به حفاظت تام در برابر باکتری ها و میکروارگانیسم های دیگر نمی شود. جوشاندن برای کشتن باکتری های مقاوم به گرما مثل آندوسپورها کافی نیست. تماس سوزن های تازه حیاتی سطح ها متفاوت مانند میز یا این که دست ها منجر از فی مابین رفتن وضعیت استریل آن ها می شود. آب نمک مثل آبی که در اقیانوس یافت می شود استریل استریل های نیم نیست.