مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

ضمن اینکه هوا، نیتروژن، هیدروژن، هلیوم و دی اکسید کربن نیز از اشکال عایقهای گازی شکل هستند. اپوکسیها علاوه بر کاربردگستردهای که به عنوان رزین لمینیت در صنعت دارا‌هستند توانستهاند درحوزههای چسب، ترکیبات آببندی، ترکیبات قالبگیری، بتونهکاری و درزگیری، رنگ و وارنیش هم کاربرد اکثری بیابند. عایق های الکتریکی موادی میباشند که مقاومت فراوان مهربانی در برابر جریان برق دارا هستند . ترانسفورماتورهای برق و کابل های فشار قادر از نیتروژن به عنوان عایق استفاده می کنند. در یک سمت نوار کپتون از چسب سیلیکوتی استفاده میشود. در این تحلیل دو مدل عایق الکتریکی شامل نوار کپتون و میکا ذکر شده می باشد . روغن عایق می تواند تا یک میزان مشخص و معلوم قبل از ولتاژ شکست، خاصیت عایق خویش را تحمل کند. مدام کمی ولتاژ (به اسم ولتاژ شکست) وجود دارااست که به الکترونها انرژی به اندازه به جهت تحریک در این نوار را می دهد. اتمهای عایق های الکتریکی به دسته ای است که در آن الکترونها قابلیت و امکان حرکت و جا به جایی ندارند که در طول ماده حرکت نمی کنند. متداول ترین ماده طبیعی میکا است که از لحاظ شیمیایی و حرارتی استوار است. دی الکتریک های آلی طبیعی در اکنون حاضر قلیل به کار گیری می شوند ، به این ترتیب ساخت محصولات مصنوعی عمده و عمده بسط می یابد و در سرانجام هزینه آن ها کمتر می یابد. روغن در ترانسفورماتور قدرت و کلیدهای فشار توانا مالامال روغن و کم روغن، نمونه ای از عایق مایع است. نوار میکا حیاتی اقتدار دی الکتریک بالا و اتلاف الکتریکی بسیار قلیل است. شوک الکتریکی ناشی از جریان در بدن انسان می تواند سبب به اثرات مخرب فیزیولوژیکی ناشی عبور جریان شود. مقاومت شیمیایی در توانایی مقاومت در برابر اثرات متفاوت رسانه های تهاجمی (اسید ، قلیایی و غیره) بیان می شود. استحکام چسبندگی بالا و خواص مکانیکی عالی در کنار عایق الکتریکی بودن و مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی مشخصات فوقالعادهای را به جهت رزین اپوکسی ترتیب میدهند. شیمی این واکنش بیانگر آن است که هر دو بخش فعال اپوکسی حساس یک بخش آمین لینک و پیوند تشکیل میدهند و به این ترتیب یک ساختار مولکولی پیچیده و سهبعدی تشکیل میشود. رزینهای اپوکسی از یک زنجیرهی بلند مولکولی تشکیل می گردند و همچون رزین وینیل استر بخشهای فعالشان در انتهای زنجیر قرار دارد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بیشتر در آیتم عایق الکتریک ایران لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.