راننده – سامانه آموزش آنلاین راهنمایی و رانندگی کشور

هنگام سبقت گرفتن، اعم از این که روز باشد یا این که شب برای جلب اعتنا وسایل نقلیه پشت سر استعمال از چراغ راهنما واجب است. رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیهای را که در جهت آنان حرکت میکنند دارا‌هستند باید پس از دادن علایم ضروری فقط از سمت چپ آن ها سبقت گیرندو پس از سبقت و طی فاصله کافی مجدداً به طرف راست خود متوجه شوند. اهمیت همین وصف ممکن است از طرف مؤسسات یا این که اشخاص با اجازه مقامات صلاحیتدار علایمی جهت سوق دهی مراجعین یا این که اماکن اطراف راه و روش نصب گردد. ۱- برای گردش به راست دست چپ را به طرف بالا نگاه دارند. ۲- به جهت گردش به چپ دست چپ را به طور افقی نگاه دارند. اتومبیلهای امدادی و مدارس بایستی حیاتی دستگاه خبر ها قابل رؤیت مندرج در ماده ۵۲ این آییننامه باشند و بر روی بدنه خودرو نیز مطابق فرمان شهربانی کلمات و علایم ممیزه به طور خوانا نقش گردد. هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مقامات شهربانی تغییراتی در علایم هدایت و رانندگی و دیگر وسایل تهیه عبور و مرور وسایل نقلیه و راهآهن بدهد و یا در متن آن تصرفاتی نماید. کشورهای مقصد صادرات چراغ راهنمایی شامل عراق، افغانستان، گرجستان، عمان و دیگر کشورهای مجاور هستند. اداره راهنمایی و رانندگی می تواند در مواقع یا محلهای واجب از روش نصب تابلو یا این که علایم دیگر دست‌کم شتاب را نیز معین اعلام نماید. دوربین هوشمند هدایت و رانندگی همانگونه که نامی آشنا در تعدادی سال آخر است، نمایی آشنا نیز دارد. استفاده از دوربین اپراتوری یکی از از راههای ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی است. قبض تسلیمی: در تخلفات رانندگی، اولویت در اینست که قبض جریمه، به خویش راننده نمونه سوال آئین نامه پایه یک تقدیم شود. هر گاه وسیلهی نقلیهی موتوری در راههای بیرون شهر از کار بیفتد و به علت کفایت روشنایی احتیاجی به استفاده از چراغ یا این که مشعل نباشد راننده بایستی در وسط جاده یک مثلث شبرنگ قرمز متساویالاضلاع از دسته علامت احتیاط به بعدها سی سانتیمتر در فاصله هفتاد متری جلو و مثلث دیگری در مسافت هفتاد متری عقب آن به نحوی که به طور کامل قابل رؤیت باشد قرار دهد. هر گاه در راهها خرابی غیرقابل پیشبینی برای هر جور وسیلهی نقلیهی موتوری ایجاد شود راننده موظف میباشد آن را از مسیر عبور و مرور خارج و در محل قابل قبولی که موجب سد راه و مزاحمت بقیه وسایل نقلیه و عابرین پیاده نباشند متوقف سازد. رانندگان حق ندارند در راهها آن قدر دارای سرعت ناچیز حرکت نمایند که سبب کندی عبور و مرور یا این که ایراد در آن بشوند مگر آنکه برای احتراز از خطر و تصادف لازم نمونه سوال ها ایین نامه فصل دوم باشد. سوای تردید شناخت مهم مضمون‌ همین چراغها و فعالیت به دستورات آنها، خطر تصادفات داخل شهری به نحوه چشمگیری به حداقل میرساند.