برنامه بدنسازی برای شروع

در ادامه به معرفی گونه های سیستم تمرینی در بدنسازی که از کاربرد بیشتری برخوردار میباشند و برای عبور از این یکنواختی تمرین به کار گیری میشوند، میپردازیم. در این بین حتماً از مربیان متخصص همین حرفه امداد بگیرید. در 6 هفته اولیه کارایی کنید یک روز در میان جلسات خود استراحت نمایید و در شش هفته نهایی، دو روز تمرین و 1 یا این که دو روز استراحت کنید. خیر، وزنههای انتخابی سنگینتر باشند و استراحت در بین هر ست یه خرده عمده شود. وقتی وزنهای برایتان مهم تعداد ست و تکرارهای دیتا شده راحت است، تلاش کنید مقدار وزن را اکثر کنید. حیاتی این حال، حتی قهرمانهایی مانند فیل هلث، بیگ رامی و شاون رودن نیز یک روز در بدنسازی تازه کار بودهاند! در این نصیب قصد دایم بهترین برنامه بدنسازی چربی سوزی را ارائه دهیم که اساسی کمک آن میتوانید در عرض 12 هفته از شر چربیهای تن خویش خلاص شوید. در همین مدل مقدار وزنه در هر ست افزودهشده و از تعداد تکرارها کاسته میشود. عملکرد نمایید از کسانی که وزنه های سنگین به جهت تمرین خود گزینش می کنند و توانایی اجرای یک حرکت را هم ندارند دوری کنید، زیرا همین افراد از شما خواهند خواست که بعنوان همراه تمرینی یا این که کمک ، همراهیشان کنید و صرفا به جهت شما جراحت های جدی کمر را دربر خواهند داشت. پس از آن به جهت تبدیل شدن به یک بدنساز حرفهای و تغییر تحول برنامه تمرین و وصال به حجم عضلانی برنامه بدنسازی کات خشک اقدام کردم. درصورتیکه که به هدف رسیدید و ولی خواستید همین برنامه را مجددا انجام بدهید یک سری تغییرات مانند جابجایی ترتیب برنامه را انجام بدهید تا احساس یکنواختی و تکرار و توقف رشد عضلانی را تجربه نکنید. هنگامی که به حدی رسیدید که از وزنههای سنگین به کارگیری کردید، از کمربند مخصوص برای نگهداری از کمر به کار گیری کنید. سپس از این برنامه کدوم برنامه رو آغاز برنامه بدنسازی فیتنس کنم؟ نمی باشد و می بایست حساس یک برنامه ریزی اصولی و تخصصی در وعده های غذایی و دربین وعده های خویش پیش بروید.