اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

بر مبنا نتیجه ها حاصله به نظر می رسد ترکیبات آسکوربات و اسید سالیسیلیک منجر تهیه و تنظیم میزان فلاونوئیدها و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان مثل کاتالاز و پراکسیداز در جهت کمتر تنش اکسیداتیو حاصل از خشکی شده اند لذا به کارگیری از این ترکیبات در حالت تنش خشکی توصیه میشود. آز آنجایی که خشکی تأثیرات منفی زیادی بر عملکرد بامیه داراست در این تحقیق اثرات بی آلایش و متقابل اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک در جهت تولید مقاومت به تنش کم آبی و تأثیر آنان بر مقدار فعالیتآنزیمهای آنتی اکسیدانت و تجمع فلاونوئیدها در گیاه بامیه آیتم تحلیل و مقایسه قرار گرفت. در تحقیق حاضر تغییر تحول عمل آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز و میزان فلاونوئیدها در شرایط تنش خشکی در گیاه بامیه آیتم بررسی قرار گرفت. گلدانها روزمره اهمیت آب آب پاشی شدند و تا هنگام ظهور برگ چهارم و پنجم به مدت 35 روز در اتاق پرورش (فیتوترون) تولید شرکت گروک (تهران – کشور ایران ) اساسی دوره نوری 14 ساعت نور و دمای 2 ± 22سانتی گراد و 10 ساعت ظلمت و دمای 2± 17 سکو سانتی گراد قرار گرفتند. همین ماده به استدلال بضاعت و توان قطع نمودن کلر از منبع آب به طور فزاینده ای مورد استعمال قرار می گیرد. بازرگانی عرش تجارت از واردکنندگان و فروشندگان اسکوربیک اسید است و در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید اسکوربیک از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. بازرگانی شیمیایی تهران یکی از از واردکنندگان مواد شیمیایی میباشد که می تواند شما را در تهیه ی مواد شیمیایی مهم میزان مرغوب بودن امداد نماید. اگر به شما فرمان داده شده هست که دوز بیشتر، یعنی بیش از 250 میلی گرم مصرف کنید، به شما پیشنهاد می شود آن را به دوزهای منقسم تقسیم اسید اسکوربیک یا ویتامین ث کنید. پس از گذشت حدود یک ماه، وقتی که گیاهان چهاربرگه شدند، تیمارهای اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار، اسید آسکوربیک 1 میلی مولار و تیمار توأم اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار همراه اصلی اسید آسکوربیک 1 میلی مولار به جهت مدت 10 روز به صورت اسپری روی برگهای گیاهان اعمال شدند به صورتی که تمام سطح فوقانی و زیرین اندامهای هوایی تماماً خیس شدند. تنش بی آبی در سه سطح فارغ از تنش به عنوان شاهد، یک سوم گنجایش زراعی و دو سوم ظرفیت زراعی به مدت 10 روز اعمال گردید. شدت نور در سطح گیاه 11000 لوکس و رطوبت 46 درصد بود. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و روش استعمال از کمبود اسید آسکوربیک دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.