پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم – دوجداره نیوز

برای دوری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی ما دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور غربت از انتشار صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا همین که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کارگیری میشود. جهت ممانعت از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و پرهیز از تبادلِ دمایی فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنهی پلنیوم باکس و همچنین دوری از انتشار و پژواک صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنهی داخلی یا این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ اِلاستومری استعمال میگردد. پلنیوم باکس وظیفه انتقال جریان هوا به رخ منظم و یکنواخت در سیستم هوارسانی را داشته و در رنگ، طرح و نوع های متعدد جهت زیباسازی دکوراسیون فضای داخلی قابل ایجاد است. گوشه و کنار بیرونی روزنه اسلوت بصورت یک کادر خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت هم معلوم کننده ی تعدادِ واحد روزنه اسلوت می باشد، به این معنی که اگرمیان دو فریم دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم نماید به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته می شود.به این ترتیب در شرایطی که دو تیغه در میان دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. اضطراری به ذکر هست روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس نصب می شوند از درون به وسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به رخنه کاری بر بر روی قاب روزنه ها و خراب شدن نمای کار نمی باشد پلنیوم باکس چیست . ☆ حتمی به ذکر است روزنه هایی که بر بر روی پلنیوم باکس نصب می شوند از درون بوسیله تعدادی بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به شکاف کاری بر روی کادر دریچه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد. بیشترین کاربرد و به فعالیت گیری از رشته باکس فیلتر را می اقتدار در راستا کمتر صدا، تعبیه یک سری محل ورود یا این که خروجی هوا یا تمیز کننده هوا در حیث گرفت که با به کارگیری از باکس حرفه و کارگزاشتن فیلترهای گزینه نیاز متناسب حساس مدل کاربری در مسیر هوای محل ورود باعث غربت از آلودگی گوشه و کنار و مانع از قلیل شدن قدمت اثر گذار حرفه می شود. فیلتر باکس گروه ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که همین که ورودیِ هوا از آخرین نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و روزنه های رجوع و برگشت هوای گزینه به کارگیری در اتاق تمیز باید به جور ای طراحی و ساخته شوند که به لطف هوابند شده و همچنین فارغ از درز باشند.