سیستم مالیات ستانی جامع درآمد اجاره املاک

طبق جدول ثبت اسم سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir، روزگار ثبت اسم در سامانه املاک و اسکان، بر اساس آخری رقم کد ملی سرپرست خانواده از 19 فروردین برای سرپرستانی که کد ملی آنها به رقم 9 ختم شده، شروع گشته و تا 9 اردیبهشت به جهت سرپرستانی که کد ملی آنان به رقم 0 ختم می شود، ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز پیشین انبوهی از اشخاص حساس پیامکی مبنی بر« ملک شما به تیتر خانه خالی شناسایی شده است» مواجه شدهاند و مطابق همین پیامک اشخاص تا 23 دی ماه برای ثبت داده ها و تصحیح این دیتاها مجال دارا‌هستند که باید به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کنند. اگرمشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب نماید طبق ضابطه از طریق تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر بیش تر دریافتی جریمه خواهد شد. ازسوی دیگر درمحل اساسی کد کاربری دیگران به دست آوردن درآمد شکل میگرفت در حالی که صاحب و مالک کد عدم فعالیتش اعلام شده و مالیاتی هم پرداخت نمیکرده است. فردی دیگر هم که عنوان کارگزاری روی سردر مغازهاش درج شده بود به این نحوه به اتحادیه کشانده و ۳میلیون تومان از او باج گرفته بودند. مدارک مالکیت میتواند بهصورت سند، قولنامه، بنچاق و هرگونه سند متداول دیگر ارائه شود. ۴.۳ میلیون دلار به جهت زمین در “سند باکس” که بزرگترین پلتفرم املاک متاورس است، پرداخت کرده است. اطلاعاتی که از همین سامانه در اظهارنامه دریافت می شود، غیرقابل ویرایش است، به همین خاطر می بایست درصورت لزوم داده ها در سامانه تصویب نام موقت اصلاح گردد. پاسخ: اقامتگاه مهم اقامتگاهی میباشد که در حالا حاضر در آن زندگی می نمایید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم شما هست که به طور دایم در آن ساکن نمی باشید. پاسخ: در نصیب تعیین تکلیف ملک، مورد “من صاحب و مالک هستم” را انتخاب کرده و آن گاه داده ها ملک را وارد نمایید، سپس، در قسمت دیتاها سکونت، مورد “شخص دیگری بومی است.” را انتخاب کرده و دیتاها مستاجر خویش را در آن وارد نمایید. پاسخ: به نصیب انتخاب تکلیف ملک رفته، مورد “من صاحب و مالک هستم” را تعیین کرده و اطلاعات ملک را وارد نمایید، آنگاه در قسمت داده ها سکونت، حالت سکونت ملک را انتخاب کنید. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما املاک اندیشه فاز 6.