دوزینگ پمپ (انتخاب و فروش) – مهار فن ابزار

کلریناتور ( دوزینگ پمپ یا این که پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر دوزینگ پمپ یا این که پمپ ترازو گیر یا این که به عبارتی دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی هستند که میزان معلوم (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) میکنند . مثلاً ممکن است همین پمپها برای افزودن یک مادهی شیمیایی خورنده به آب، به جهت وصال به PH مناسب به کار بروند و یا برای بیش تر نمودن کلر (برای از در بین بردن باکتریها)، مورداستفاده قرار بگیرند. از گزاره شتاب قلیل آماده نمایند و گران قدر ترین وظایف ممکن را به جهت کل فرایندهای فشار بحرانی دارند. اهمیت الهام از فرم M-316، ما حال کل پمپ های ترازو گیری دیافراگمی Madden را به تیتر سیستم های بسته بندی شده ارائه می کنیم. هنگام به کارگیری از مایعات چالش برانگیز، ما شیوه حل های ایمن و کارآمد را از شیوه محصولات و سرویس ها خود ارائه می دهیم. بر ایجاد محصولات قابل اعتماد که از طرز عملکرد برتر خود صحبت می کنند، تمرکز کنید. از دوزینگ پمپ برای کلر زنی و تزریق اسید و قلیا و بطور کلی تزریق میزان مشخصی از سیال به مخازن و استخرها یا به لوله های زیر فشار استعمال می شود. بايد بخاطر سپرد كه پمپ بايد حداكثر بين طول 6 تا 7/6 متري از مرحله مايع قرار گيرد تا بتواند کار جابجايي مايع را به خوبي انجام دهد.كـار دوم پمپ عبارت است از دادن انرژي به مواد سيال و هدايت آن ها از محفظـه پمپ ( محل قرار گرفتن نصیب چرخنده ) به مقصد نهائي. 5محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع داخل پمپ بطرف بيرون. Such motion changes the volume of a chamber in the pump head so that liquid enters through an inlet check valve during decompression and exits through an outlet check valve during compression, in a manner similar to piston pumps. Diaphragm pumps have a diaphragm through which repeated compression/decompression motion is transmitted. Some single-piston pumps may have a constant slow piston motion for discharge and a quick retract motion for refilling the pump head. To produce good chromatograms, دوزینگ پمپ جسکو it is desirable to have a pumping flow rate as constant as possible. The maximum pressure rating of a metering pump is actually the top of the discharge pressure range the pump is guaranteed to pump against at a reasonably controllable flow rate. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از قیمت پمپ های دوزینگ ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.